Zmiana języka CZ Zmiana języka EN Zmiana języka RU Zmiana języka PL
Liczba elementów: 0 0,00 €

Warunki przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy krostech.cz wykonuje przetwarzanie twoich danych osobowych, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy z Państwem w sprawie sprzedaży towarów (lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem takiej umowy), a następnie dokonuje przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania zadań publicznych ta firma.

DANE ZARZĄDZANIA I SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONTAKTÓW

Administratorem danych osobowych jest Krost Ltd., z siedzibą Lyžbice 135 739 61 Trinec, numer identyfikacyjny: 06734006, zarejestrowana w rejestrze publicznym Sądu Okręgowego w Ostrawie, sekcja C, File 73103 (dalej „Menedżer”).
Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Lyžbice 135, 739 61 Třinec, adres e-mail info@krostech.cz, tel. +420 608 111 547.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

wypełnienie umowy między Tobą a powiernikiem lub wykonanie środka przez powiernika przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu artykułu 6 (1) b) Rozporządzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego dalej „rozporządzeniem”);
spełnienie obowiązków prawnych mających zastosowanie do administratora danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 c) Regulacji, w szczególności spełnienia obowiązków nałożonych na administratorów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr 235/2004 Coll., o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 586/1992 Coll. z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 563/1991 Dz.U., w sprawie rachunkowości, z późniejszymi zmianami.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest umowa między użytkownikiem a administratorem, w tym dostarczanie produktów i rozwiązań praw z tytułu odpowiedzialności za wady lub mierzy wydajność administratora przed zawarciem takich umów, a także wypełnienie zobowiązań związanych z administracja publiczna.
Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.
KOLEKCJA I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na naszej stronie możesz zamówić produkty lub usługi, wpisać wymagania i zarejestrować się, aby przechowywać swoje dane osobowe. Dane osobowe zebrane na tej stronie to informacje rozliczeniowe, adres dostawy, osoba kontaktowa, numer telefonu, adres e-mail i transakcja biznesowa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania skutków dla praw i zobowiązań wynikających z umowy oraz przez okres wymagany do celów archiwalnych zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lecz nie dłużej niż w terminie określonym przez powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pozostałymi odbiorcami danych osobowych będą firmy żeglugowe i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów lub płatności w ramach umowy sprzedaży oraz osoby świadczące usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym działanie oprogramowania i przechowywania danych.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych mogą być organy finansowe lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy administratorzy nakładają ogólnie obowiązujące przepisy prawne.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu mają prawo zażądać dostępu administratora do swoich danych osobowych, prawo do skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ich ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych zostało naruszone lub naruszenie przepisów, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy oraz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez powiernika.
Warunki te wejdą w życie w dniu 25 maja 2018 r.

Informacje kontaktowe
  • Krostech s.r.o.
  • Lyzbice 135, 739 61 Trinec
  • info@krostech.cz
  • +420 608 111 547
  • VAT:CZ06734006
Ważne informacje
Copyright © pl.krostech.cz by Shop5.cz

© pl.krostech.cz

Do świadczonych usług, pomagają nam w pliki cookie. Korzystanie z naszych usług, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.   Aby uzyskać więcej informacji